Etusivu Kirjailijat Teokset Aikajana Punalippu Neuvosto-Karjala Linkkejä

Tutkimus & rahoittajat

Sivusto on perustettu tutkimuksieni "Suomenkieliset kirjailijat Neuvosto-Karjalassa – toiset äänet" (2003–2005) ja "Paikallisproosa ja kilpailevat merkityskytkennät Neuvosto-Karjalassa" (2005–2007) pohjalta. Tutkimuksia ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (2003–2007) sekä Suomen Kulttuurirahasto (2003), ja ne on toteutettu Suomen kielen ja kulttuuritieteiden oppiaineryhmässä Joensuun yliopistossa. Rahoitusta tutkimukseen liittyvien haastattelujen tekemiseen on myöntänyt myös Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö (2008).

Karjalan suomenkielistä kirjallisuustoimintaa käsittelevä tutkimukseni jatkuu ajalla 2008–2012 Karjalan tutkimuslaitoksella Itä-Suomen yliopistossa ja Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa "Rajaseudun kirjoituskulttuurit ja traditiot" vuosina 2010–2013 http://www.uef.fi/wctb. Vuosina 2007–2010 tutkimus liittyi myös osaksi Karjalan tutkimuslaitoksella toteutettavaa Suomen Akatemian rahoittamaa projektia Paikallisuuden representointi Neuvostoliiton ja Venäjän kontekstissa http://wanda.uef.fi/ktl/karlok.

Tutkimukseni käsittelee suomenkielisen kirjallisuuden ja kirjailijoiden – tekstien kirjoittamisessa ja julkisessa luennassa syntyvien – kulttuuristen ja poliittisten merkitysten vaihtelua toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla sekä perestroikan ja Neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Erityisesti tarkastelun kohteena on paikalliskulttuurin (suullisen kulttuurin) piirteiden ja kansanelämän kuvaaminen ja merkityksellistäminen osana kirjallista kulttuuria ja erilaisia ideologisia diskursseja. Toisaalta näkökulma on suunnattu myös vastakkaiseen suuntaan: tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka paikkaa, historiaa, kansanomaisuutta, yhteisöllisyyttä (ja kenen yhteisöllisyyttä) kirjallisuustoiminnassa on tuotettu.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa mikrotason näkökulmia rajaseudun kirjoituskulttuuriin ja tekstien paikallisiin ja paikallisuutta rakentaviin merkityksiin sekä kirjoittajien ja lukijoiden toimintaan paikallisen kulttuurin artikuloijina. Tutkimuksessa paikka, alue ja erityisesti kylä rakentuvat nimenomaan tiettyihin maantieteellisiin sijainteihin kytkeytyvinä kirjoitettuina ja luettuina narratiiveina, kirjoittamisen ja julkisen vastaanoton jatkuvana, toistuvana vuorotteluna. Sosiaalisina konstruktioina paikka ja alue näyttäytyvät eri tavoin merkityksellisinä sen asukkaille (ja toisillekin, joilla on intressejä alueeseen), ja paikkojen kulttuurisista ja poliittisista merkityksistä voidaan käydä myös kilpailua. Tietyn paikan konstruoimiseen ja merkityksellistämiseen liittyy myös vallankäytön aspekti, mikä erityisesti Venäjän Karjalan historiassa on ollut erityisen kiinnostava ja haastava kysymys. Onhan keskeinen osa neuvostokirjallisuutta ja -taidetta ollut sen samanaikainen kytkeytyminen kansanomaiseen, paikalliseen ja poliittisen johdon laajempiin näköaloihin ja intresseihin.

FT Tuulikki Kurki on dosentti ja erikoistutkija Joensuun yliopistossa.

Tutkimuksen julkaisuja

 1. Kurki, T. Oral History as an Articulated Meaning in Soviet Karelia. Suomen antropologi 4/2007.
 2. Kurki, T. Historical Prose and Emergent Community in Soviet Karelia. – Natalia Baschmakoff, Paul Fryer, Mari Ristolainen (eds) Texts and Communities: Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice. Gummerus, Helsinki. 2007.
 3. Kurki, T. Closer to the people – but not too close. Tracing unsuitable meanings in the Finnish prose in Soviet Karelia. – Markku Lehtimäki, Simo Leisti, Marja Rytkönen (eds) Real Stories, Imagined Realities. P. 177–204. University of Tampere, Tampere. 2007.
 4. Kurki, T. Kirjoitettu ja luettu kylä Neuvosto-Karjalan kirjallisuudessa. – Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen, Ulla Piela (toim.) Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevalaseuran vuosikirja 85, s. 252–271. 2006.
 5. Kurki, T. Neuvostohistorian ja paikallisuuden tulkinnat Neuvosto-Karjalan proosassa. Kulttuurintutkimus 2/2006, s. 39–49.
 6. Kurki, T. Finnish literature in Soviet Karelia – competing articulations of meaning. – Abstracts, ICCEES world congress. Europe Our Common Home? 25.–30. July 2005, Berlin. Berlin: ICCESS, DGO, p. 223. 2005.
 7. Kurki, T. Locality, tradition and competing articulations of meaning in Soviet Karelia's Finnish prose. – Natalia Baschmakoff & Marjatta Vanhala-Aniszewski (eds.), Re-reading Soviet and Post-Soviet Texts. University of Joensuu, p. 26–44. 2005.
 8. Kurki, T. Kansanomaisuus, kirjallisuus ja merkityskytkennät Neuvosto-Karjalassa. Elore 2(11). 2004. [URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/kur204.html]
 9. Kurki, T. Neuvosto-Karjalan suomenkieliset kirjailijat – toiset äänet. Petrozavodsk 300 – Karelia in Change. Petrozavodsk, 2004.

Alustuksia seminaareissa ja konferensseissa

 1. Moniääninen kirjallisuuskenttä. Kahden Karjalan runous -seminaari, Petroskoin kansallinen kirjasto, 24.5.2008.
 2. Changing Borders of Locality in Karelia's Finnish Literature. – Encountering Russian North. University of Joensuu, 12.12.–13.12.2007.
 3. Finnish Literature in Soviet Karelia 1950s–1980s. Work in Progress Research Seminar. School of Slavonian and East European Studies. University College London, Lontoo. 26.11.2007.
 4. Written and Read Villages in Soviet Karelia and Beyond. Memory and Narration. Oral History Research in the Northern European Context. Helsingin yliopisto Folkloristiikan laitos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 15–17.11.2006.
 5. Arkistoaineistojen hankaluuksista ja mahdollisuuksista. Liikkeellä-seminaari, Joensuun yliopisto 12.–13.1.2006.
 6. Kansanelämänkuvaukset politisoituina alueina. II Kulttuurintutkimuksen päivät, Tampereen yliopisto, 9.–10.12.2005.
 7. Finnish literature in Soviet Karelia – competing articulations of meaning.ICCESS world congress, Berliini 25.–30.7.2005.
 8. ’Truthful’ or ‘Unsuitable’ documentation of reality? – Competing articulations of meaning in Soviet Karelia’s Finnish prose. – Fiction of Non-fictionality, Tampereen yliopisto 24.–26.11.2004.
 9. Runous, kirjallisuus ja merkityskytkennät Neuvosto-Karjalassa. Kahden Karjalan runous -seminaari, Joensuun yliopisto 14.5.2004.
 10. Suomenkielisestä kirjallisuustoiminnasta Neuvosto-Karjalassa. Suomalais-ugrilainen koulu, Petroskoi 13.10.2004.
 11. Neuvosto-Karjalan suomenkieliset kirjailijat – toiset äänet. Petrozavodsk 300. Petroskoi, 25.–26.9.2003.
www.locallit.net